Reklam
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle

Gülyalı Kumsalı İçin Olumlu Karar

132
Reklamı Gizle

Gülyalı’dan başlayan Giresun Çevre yolu projesinin Gülyalı kumsalını bozacağı gerekçesiyle Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi’nin açtığı davada İdare Mahkemesi ÇED’ i yeterli görmedi.

Ordu İli, Gülyalı İlçesi’nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Giresun Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmesine karşı Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi’nin açtığı davada Ordu 1. İdari Mahkemesi hukuka aykırılıktan “yürütmenin durdurulması” kararı verdi.

Haklıyız kazanacağız

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ordu Çevre Derneği olarak bizler ekoloji ve kamu yararı düşünerek davalar açmaktayız. Her açtığımız davayı da kazanmaktayız. Bu da gösteriyor ki, “Her şeye karşı geliyorlar” anlayışının yanlış olduğu. Çünkü karşı geldiğimiz ekolojik yıkımların kamusal hiçbir yararı olmadığını mahkemeler de doğru buluyor. Bizleri haklı çıkarıyor. Ordu sahil yolundaki deniz dolgusuna karşı çıkıp açtığımız davada da kazandığımız gibi. Şimdilik Gülyalı’daki elimizde kalan kumsal alanı korumuş görünüyoruz. Odu İdari Mahkemesi’nin verecek olduğu duruşma gününü bekleyeceğiz. Haklıyız kazanacağız.” denildi.

Yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme kararında, proje kapsamında inşa edilecek Gülyalı Kavşağı ayaklarının sahilde mevcut Gülyalı halk plajına isabet ettiği nazara alındığında, sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerinin öngörülmediği, şartlara dayalı heyelan, kayma, sıvılaşma, oturma olayları yönünden eksiklikler içerdiği, projenin Karadeniz Sahil yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Gülyalı Kavşağı’nın belirtilen yerde inşa edilmesinin bu amaca hizmet etmeyeceği çevresel etki değerlendirmesi raporunda getirilen çözümlerin yeterli olmadığı anlaşıldığından; dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’na konu projenin niteliği nazara alındığında söz konusu aykırılıkların giderilmeksizin faaliyetlere devam edilmesi halinde çevresel bakımından önemli zararlar doğabileceği dikkate alındığında; dava konusu işlemin yürütülmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A.maddesinin 1.fıkrasının “e” bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 16/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın