Covit-19 la İlgili Yeni Kararlar Alındı

254
Reklamı Gizle
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 23.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada
erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu
önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek
faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.
Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda Ordu ili genelinde;
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
· Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde
alınmasına,
· İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
· Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
· Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik
tedbir alınması,
2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle
ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk
birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi,
3. İllerde Vali Yardımcısı ve ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları
Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki
değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim
temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır
hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan
filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca
gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması,
4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için 2 / 3
vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları
yönünde bilgilendirilmeleri,
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda
temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılması,
6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz
önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların
yapılması,
7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat
takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları
yüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması,
8. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması,
9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
· Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade
edilmemesi,
· Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf
odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ
edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmaları,
· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,
– Birinci ihlalde uyarı,
– İkinci ihlalde idari para cezası,
– İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için
üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanması,
· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit
etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması,
· Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması,
10. Toplu taziye uygulaması ile ilgili olarak ilimizde;
· Taziye evlerinde,
· Evlerde,
· Açık alanlarda,
taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınması, ayrıca
bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1
kez anons edilmesi,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı
anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı
alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”
11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;
· Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması,
· Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde
bulunulması ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri
ile kolluk araçlarından anons edilmesi,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım.
Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek
olsun.”
12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
· Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini
sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması, İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması,
· Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres,
zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil
edilmesi,
· Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim
ekipleri oluşturulması,
· İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan”
sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına
uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması; bu süreç sonunda
tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda
yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile
İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu
taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren “Koronavirüs İl
Denetim Uygulaması Modeli”nin pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılan ve elde edilecek sonuçlara
göre diğer ilimizde de uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanılması,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir